02-BM 00008


กระบอกน้ำเก็บรักษาอุณหภูมิของของเหลวที่บรรจุอยู่ภายในให้อยู่ได้นาน

กระบอกน้ำพรีเมี่ยม กระบอกน้ำในลักษณะนี้จะมีเอกลักษณ์โดดเด่น เพราะว่า

จะได้รับการสั่งผลิตเป็นพิเศษ ใช้ในโอกาสต่างๆ เช่น ใช้เป็นของที่ระลึก ของสมนาคุณลูกค้า

หรือของขอบคุณวันครบรอบ เป็นต้น

Share This Product