04-CK 00004


กล่องใส่เครื่องเขียนประกอบกับนาฬิกาดิจิตอล ดีไซน์สวย สำหรับใส่เครื่องเขียนดินสอปากกา

และเป็นนาฬิกา วางนามบัตร  หรือใส่เครื่องใช้สำนักงาน

Share This Product